چگونگی کوک کردن ساعت

چگونگی کوک کردن ساعت

هنگام کوک کردن ساعت خود بعد از چند بار چرخاندن دسته کوک به یک مقاومت از طرف دسته کوک میرسید که در این زمان دیگر احتیاج نیست آن را کوک کنید، این زمانی است که ساعت شما کاملا کوک شده است.